the better way to heat

the better way to heat

SOCIAL MEDIA   

WIRTUALNY DORADCA

STREFA PARTNERA

Bezpieczeństwo
Twoich danych

Polityka
Prywatności

 

Bezpieczeństwo
Twoich danych

Polityka
Prywatności

 

Poniżej możesz zapoznać się z naszymi zasadami odnośnie:

 

Bezpieczeństwo danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane bezpośrednio) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 

1. Administrator Danych Osobowych

My, Przedsiębiorstwo „HYDRO-TECH” Konin Piotr Bigosiński, 62-510 Konin, ul. Zakładowa 4d, NIP 665-002-55-80, REGON 311094925 jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

 

2. Inspektor Ochrony Danych

Funkcję i zadania Inspektora Ochrony Danych wypełnia Administrator Ochrony Danych.

 

3. Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o współpracy oraz w celu jej wykonania (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Będziemy przetwarzać Twoje dane również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

4. Okres przechowywania danych.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy umowa ustanie Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową. Okres ten wynosi 6 lat od końca roku, w którym umowa ustała.

 

5. Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z postanowieniami RODO, przysługuje Ci:

Powyższe prawa możesz zrealizować przesyłając listem poleconym odpowiednie oświadczenie na adres: Przedsiębiorstwo „HYDRO-TECH” Konin Piotr Bigosiński, 62-510 Konin, ul. Zakładowa 4d lub na adres poczty elektronicznej rodo@hydro-tech.pl

 

6. Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy.

 

7. Odbiorcy danych.

Informujemy, iż do Twoich danych osobowych będą miały dostęp podmioty przetwarzające te dane w naszym imieniu w rozumieniu art. 28 RODO. Mogą to być podmioty związane z obsługą informatyczną firmy, obsługą prawną lub finansową, a także podwykonawcy działający w ramach naszych zleceń.

 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Informujemy, że w stosunku do Twoich danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz dane nie będą profilowane.

X